سایت تلمانو

دانلود فیلم و کتاب آموزش تصویری نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم pdf

14,900 تومان

توضیحات

دانلود فیلم و کتاب آموزش تصویری نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم  pdf + مقالات آموزشی برنامه همکاران سیستم

نوع فایل : پی دی اف pdf

حجم فایل :    100+ 14.7 مگابایت

تعدادصفحات : 270+100 صفحه

زمان آموزش ویدیویی : 125 دقیقه

دانلود فیلم و کتاب آموزش تصویری نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم pdf دانلود آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار pdf

 آموزش برنامه حسابداری سپیدار – دانلود فیلم و کتاب تصویری نرم افزار pdf

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻫﺮ ﺑﻨﮕﺎه ﯾﺎ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ، ﺛﺒﺖ روﯾﺪاد ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي، اداره و ﮐﻨﺘﺮل واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ روز اﻓﺰون واﺣﺪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑـﻪ اﻣـﺮي اﺟﺘﻨـﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺒﺪل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮ واﺣﺪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ داري ﮐﺎدر اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎرﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﺑﻮده اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از داﻧﺶ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ روﯾـﺪاد ﻫـﺎي ﻣﺎﻟﯽ )واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮد (ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳـﺖ و اﮐﺜـﺮا ﻣﺎﯾـﻞ اﻧـﺪ ﻓـﺎرق از ﺑـﺪﻫﮑﺎر و ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎرﺛﺒﺖﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاری و دﻓﺘﺮداري اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ و ﺿـﺒﻂ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ روﯾﺪادﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﻮده و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﮔـﺰارش ﮔﯿـﺮي ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﺗـﺎ از ﻋﻤﻠﮑـﺮد واﺣـﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﯿﺪارﺳﯿﺴﺘﻢ آﺳﯿﺎ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧـﺮم اﻓـﺰاي ﺟـﺎﻣﻊ ﺑﺮاي واﺣﺪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزاز ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﺛﺒﺘﻬﺎي ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم روﯾﺪادﯾﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ )ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش، درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ و (…..واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﮔﺰارش ﮔﯿﺮي آﺳﺎن و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑـﺎزوﯾﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﺣﺴﺎﺑﺪران ﺣﺮﻓﻬﺎي ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪراي و دﻓﺘﺮداري ﺑـﻪ اﯾﻔـﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﭙﺮدازد.    فیلم و ویدیوی  آموزشی + دانلود کتاب آموزش تصویری نرم افزار حسابداری سپیدار pdf

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑـﺎ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﺒﻮده اﻣﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺮﯾﻊ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻣﻮز و ﮐﺎرﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد

 

شرکت سپیدار سیستم

شرکت سپیدار سیستم یکی از شرکت‌های عضو گروه همکاران سیستم است که در سال ۱۳۸۷، با هدف عرضه انحصاری سیستم حسابداری سپیدار و نرم افزار فروشگاهی دشت و ارائه خدمات به مشتریان این دو محصول تاسیس شد. نرم افزار مالی سپیدارِ همکاران سیستم با شعار ساده و پایدار نرم افزاری مناسب برای مدیریت هوشمندانه شرکت‌های کوچک و نرم افزار فروشگاهی دشتِ همکاران سیستم با پیام ساده و سودمند نرم افزار حسابداری ویژه اصناف و فروشگاه‌ها است

دانلود فیلم و کتاب آموزش تصویری نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم pdf

اﻫﺪاف دوره:

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دوره آﻣﻮزش ﮐﺎرﺑﺮدي ﺳﭙﯿﺪار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻣﻮز ﺑﺘﻮاﻧﺪ:

1- ﻋﻤﻠﯿﺎت راه اﻧﺪازي، اﺳﺘﻘﺮار و ورود اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﭙﯿﺪار را ﻓﺮاﮔﯿﺮد.
2- ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي )ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش،
درﯾﺎﻓﺖ و  ﭘﺮداﺧﺖ، اﻧﺒﺎرداري و (….را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

3- ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﻬﺎﻣﺪارن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
4- ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺟﻬﺖ اراﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را دارا ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

مجموعه آموزشی پیش رو کتاب و فیلم که نرم افزار سپیدار را به صورت متنی و تصویری و ویدیویی با جزئیات کامل توضیح می دهد.و همچنین تعدادی مقاله آموزشی جداگانه مربوط به برنامه سپیدار.

فیلم و دانلود کتاب و  آموزش تصویری نرم افزار حسابداری سپیدار pdf  برنامه آموزشی

این فایل آموزشی برای چه افرادی مناسب است ؟

1-عزیزانی که به دنبال موقعیت شغلی بهتر در حوزه حسابداری و حسابرسی هستند.

2-  دانشجویان و افراد هنرجو در حوزه حسابداری ومدیریت

3- تمام رده های حسابداری (کمک حسابدار-حسابدار-حسابدار ارشد-مدیر مالی

4- مدیران عامل و اعضاء هیت مدیره که قصد انتخاب یک نرم افزار مالی مناسب را دارند

 

دانلود فیلم و کتاب آموزش تصویری نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم pdf فیلم آموزشی برنامه همکاران سیستم دانلود کتاب آموزش تصویری نرم افزار حسابداری سپیدار pdf

دانلود فیلم و کتاب آموزش تصویری نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم pdf فیلم آموزشی برنامه همکاران سیستم دانلود کتاب آموزش تصویری نرم افزار حسابداری سپیدار pdf

فهرست مطالب آموزش برنامه حسابداری سپیدار همکاران سیستم   دانلود کتاب تصویری pdf و فیلم آموزش نرم افزار

مقدمه

اهداف دوره

راه اندازی ، استقرار  و ورود اطلاعات پایه 

ورود به سیستم

معرفی صفحه اصلی

معرفی کلیدها

تعریف سال مالی

تنظیمات مربوط به اطلاعات شرکت

ایجاد کاربر جدید

تعریف کدینگ وترتیب کدینگ در سپیدار

مفهوم حساب وانواع طبقه بندی آن

استقرار کدینگ پیش فرض

انواع حساب های تفصیلی

دسته بندی حساب تفصیلی در سپیدار

تعریف مراکز هزینه

صندوق

حساب های بانکی

تعریف کارت خوان در سپیدار

تفصیلی سایر

سیستم حسابداری  

صدور سند حسابداری

قطعی یا دائمی کردن اسناد

صدور سند کل

شماره گزاری مجدد اسناد

تهیه گزارش از مانده یک حساب در کلیه سطوح گروه ،کل،معین وتفصیلی

تهیه تراز حساب ها کل،معین وتفصیلی

گزارش دفاتر کل،معین وتفصیلی

بستن حساب های سود زیانی

بستن حساب های دایمی: صدور سند اختتامیه وافتتاحیه

ورود اطلاعات پایه  وسایر سیستم ها  

معرفی دسته چک ها

معرفی انبار                                       فیلم دانلود کتاب آموزش تصویری نرم افزار و برنامه حسابداری سپیدار pdf

واحدهای سنجش

کالا وخدمت

نوع فروش

اعلامیه قیمت

ورود اطلاعات ترازنامه شرکت در تاریخ …

ثبت چک های دریافتنی ابتدا دوره یا استقرار چک های دریافتی

چک های پرداختنی ابتدا دوره یا استقرار چک های دریافتی

ثبت موجودی کالای ابتدا دوره

انجام عملیات در ابتدا دوره و ثبت سند برای افتتاحیه حسابداری

سیستم دریافت وپرداخت

انواع دریافت

انواع پرداخت

انتقال وجه از بانک به صندوق

عملیات بانکی چک دریافتنی

عملیات بانکی چک دپرداختنی

استر داد چک پرداختنی

تسویه کارت خوان

صورت حساب بانکی

تهیه صورت مغایرت بانکی

مرور عملیات بانکی

جست وجو چک

سیستم تامین کنندگان و انبار

فاکتور خرید

رسید از انبار

برگشت از رسید اانبار

خروج از انبار

برگشت از خروج انبار

قیمت گذاری اسناد انبار

قیمت گذاری محصولات تولیدی

صورت حساب طرف مقابل

اعلامیه بدهکار وبستانکار

مرور انبار تعدادی ومبلغی

گزارش کاردکس کالا

سیستم مشتریان وفروش  

ثبت پیش فاکتور

ثبت فاکتور فروش

گزارش مرور فروش

گزارش مالیات بر ارزش افزوده

دانلود فیلم آموزش نرم افزار همکاران سیستم دانلود فیلم و کتاب آموزش تصویری نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم نرم افزار حسابداری pdf

وریفای بایننس و احراز هویت تضمینی بایننس Binance و انجام وریفای پلاس با تلماتو بصورت تضمینی با کمترین هزینه وریفای بایننس در ایران. همونطور که میدونید ایرانیا بخاطر تحریم ها از خیلی از خدمات و تبادلات مالی و … محروم  هستن اما با تلماتو این پایان کار نیست.  برای دور زدن احراز هویت بایننس راه های زیادی هست. که بنا به شرایط خودتون می تونید تصمیم بگیرید. تیم متخصصی تلماتو در انجام وریفای بایننس و وریفای پلاس بایننس در کنارتون هست و با تجربه ای که در ساخت مدارک برای وریفای بایننس و یا ارائه اکانت وریفای شده بایننس داریم.

مطالب مرتبط :

دانلود کتاب حسابداری از مبتدی تا پیشرفته pdf
دانلود کتاب حسابداری عمومی مقدماتی pdf 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود فیلم و کتاب آموزش تصویری نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم pdf”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *